วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน

        1. เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและห้องปฏิบัติการทางการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        2. เป็นแหล่งศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา

        3. จัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา ที่เน้นความเป็นอัตลักษณ์ ด้านล้านนา ความเป็นไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล

        4. ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาแก่ครู ผู้ปกครอง และผู้รับบริการ