คณาจารย์

คณาจารย์ ระดับอนุบาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์กาญจนพร โสภาสพ
อาจารย์กาญจนพร โสภาสพ

อาจารย์สาธิต
: kanjanapon.s@cmu.ac.th

อาจารย์กัญจน์รัชต์ มหาธนนันท์
อาจารย์กัญจน์รัชต์ มหาธนนันท์

อาจารย์สาธิต
: kanjarrat.m@cmu.ac.th

อาจารย์กนิษฐา มณีรัตน์
อาจารย์กนิษฐา มณีรัตน์

อาจารย์สาธิต
: kanittha.m@cmu.ac.th

อาจารย์กมลนัทธ์ ชัยศรีษะ
อาจารย์กมลนัทธ์ ชัยศรีษะ

อาจารย์สาธิต
: kamonnut.chai@cmu.ac.th

อาจารย์จตุพร รัมวุฒิ
อาจารย์จตุพร รัมวุฒิ

อาจารย์สาธิต
: jatuporn.ru@cmu.ac.th

อาจารย์ณัฐธเมศ กัญชนะ
อาจารย์ณัฐธเมศ กัญชนะ

อาจารย์สาธิต
: natthameth.k@cmu.ac.th

อาจารย์ณัฏฐนันท์ วงค์ตระกูล
อาจารย์ณัฏฐนันท์ วงค์ตระกูล

อาจารย์สาธิต
: natthananwongtrakhun09@gmail.com

อาจารย์ภิญญาพัชญ์ แสงปิน
อาจารย์ภิญญาพัชญ์ แสงปิน

อาจารย์สาธิต
: pinyapat.s@cmu.ac.th

อาจารย์รัตนาภรณ์ ใฝแดง
อาจารย์รัตนาภรณ์ ใฝแดง

อาจารย์สาธิต
: rattanapond.f@cmu.ac.th

อาจารย์วชิรญาณ์ วังแก้ว
อาจารย์วชิรญาณ์ วังแก้ว

อาจารย์สาธิต
: wachiraya.w@cmu.ac.th

อาจารย์วณิชญา ธิปัญญา
อาจารย์วณิชญา ธิปัญญา

อาจารย์สาธิต
: wanichaya.t@cmu.ac.th

อาจารย์ศรัญญา สายทอง
อาจารย์ศรัญญา สายทอง

อาจารย์สาธิต
: sarunya.s@cmu.ac.th

อาจารย์ศิรินทิพย์ วงศ์สุข
อาจารย์ศิรินทิพย์ วงศ์สุข

อาจารย์สาธิต
: sirinthip.wongs@cmu.ac.th

อาจารย์สุชานาถ สุจารี
อาจารย์สุชานาถ สุจารี

อาจารย์สาธิต
: suchanart.sujaree@cmu.ac.th

อาจารย์สิรรินทร์ จิโนรส
อาจารย์สิรรินทร์ จิโนรส

อาจารย์สาธิต
: sirarin.ji@cmu.ac.th

อาจารย์สรวงนวัตต์ สุรินรัตน์
อาจารย์สรวงนวัตต์ สุรินรัตน์

อาจารย์สาธิต
: sruangnawat.s@cmu.ac.th

อาจารย์วชิราภรณ์ มีเมตตา
อาจารย์วชิราภรณ์ มีเมตตา

อาจารย์สาธิต
: wachiraporn.m@cmu.ac.th

อาจารย์อัญชลิการ์ ขันติ
อาจารย์อัญชลิการ์ ขันติ

อาจารย์สาธิต
: anchalika.k@cmu.ac.th

อาจารย์ไอรดา ศิริพันธุ์
อาจารย์ไอรดา ศิริพันธุ์

อาจารย์สาธิต
: airada.siriphan@cmu.ac.th

คณาจารย์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์ไกรวิชญ์ จิตต์จักร
อาจารย์ไกรวิชญ์ จิตต์จักร

อาจารย์สาธิต
: kaiwit.j@cmu.ac.th

อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ จุลกนิษฐ์
อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ จุลกนิษฐ์

อาจารย์สาธิต
: kittanut.jul@cmu.ac.th

อาจารย์กนกรัตน์ ปันทา
อาจารย์กนกรัตน์ ปันทา

อาจารย์สาธิต
: kanokrat.punta@cmu.ac.th

อาจารย์กมลลักษณ์ อภิชัยวิโรจน์
อาจารย์กมลลักษณ์ อภิชัยวิโรจน์

อาจารย์สาธิต
: kamonluk.api@cmu.ac.th

อาจารย์ขนิษฐาวรรณ ศรีฝั้น
อาจารย์ขนิษฐาวรรณ ศรีฝั้น

อาจารย์สาธิต
: khanidtawan.s@cmu.ac.th

อาจารย์จิตสุภา โปธาเกี๋ยง
อาจารย์จิตสุภา โปธาเกี๋ยง

อาจารย์สาธิต
: jitsupapick29@gmail.com

อาจารย์จีรายุ รัศมี
อาจารย์จีรายุ รัศมี

อาจารย์สาธิต
: jeerayu.r@cmu.ac.th

อาจารย์ชนม์ชนก แก้ววันดี
อาจารย์ชนม์ชนก แก้ววันดี

อาจารย์สาธิต
: chonchanok.k@cmu.ac.th

อาจารย์ณิชาดา สิงห์โตนารา
อาจารย์ณิชาดา สิงห์โตนารา

อาจารย์สาธิต
: nichada.s@cmu.ac.th

อาจารย์ณัฐณิชา กลางวงค์
อาจารย์ณัฐณิชา กลางวงค์

อาจารย์สาธิต
: Natnicha.kl@cmu.ac.th

อาจารย์ประสิทธิ์ คำปิงชัย
อาจารย์ประสิทธิ์ คำปิงชัย

อาจารย์สาธิต
: prasit.com@cmu.ac.th

อาจารย์พงษ์ศธร สุยะมูล
อาจารย์พงษ์ศธร สุยะมูล

อาจารย์สาธิต
: pongsathon.s@cmu.ac.th

อาจารย์พิมพ์ลฏา อินทร์ขัน
อาจารย์พิมพ์ลฏา อินทร์ขัน

อาจารย์สาธิต
: kultida.inkhan@cmu.ac.th

อาจารย์รณชิต สุวี
อาจารย์รณชิต สุวี

อาจารย์สาธิต
: ronnachit.s@cmu.ac.th

อาจารย์วันทนีย์ ชะนะญาติ
อาจารย์วันทนีย์ ชะนะญาติ

อาจารย์สาธิต
: wantanee.ch@cmu.ac.th

อาจารย์วรรณพร สงวนใจ
อาจารย์วรรณพร สงวนใจ

อาจารย์สาธิต
: wannaporn.s@cmu.ac.th

อาจารย์รสริน หลุยจำวัน
อาจารย์รสริน หลุยจำวัน

อาจารย์สาธิต
: rosarin.l@cmu.ac.th

อาจารย์สหชัย คำแอ่น
อาจารย์สหชัย คำแอ่น

อาจารย์สาธิต
: sahachai.k@cmu.ac.th

อาจารย์เอกศิษฏ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
อาจารย์เอกศิษฏ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา

อาจารย์สาธิต
: kingmanball@gmail.com

อาจารย์อาทิตยา ดอกไม้
อาจารย์อาทิตยา ดอกไม้

อาจารย์สาธิต
: arthitaya.d@cmu.ac.th

อาจารย์อนุรักษ์ สารขาว
อาจารย์อนุรักษ์ สารขาว

อาจารย์สาธิต
: anurak.s@cmu.ac.th

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

Mr. Benjamin Jared McClees
Mr. Benjamin Jared McClees

อาจารย์สาธิต (ชาวต่างประเทศ) สอนระดับอนุบาล
: benjaminjared.mc@cmu.ac.th

Mrs. Mya Potter Gilmore
Mrs. Mya Potter Gilmore

อาจารย์สาธิต (ชาวต่างประเทศ) สอนระดับอนุบาล
: mya.gilmore@cmu.ac.th

Mrs. Nina Khandagh Abady
Mrs. Nina Khandagh Abady

อาจารย์สาธิต (ชาวต่างประเทศ) สอนระดับอนุบาล
: nina.k@cmu.ac.th

Mr. Furkan Gül
Mr. Furkan Gül

อาจารย์สาธิต (ชาวต่างประเทศ) สอนระดับประถมศึกษา
: furkan.g@cmu.ac.th

Mr. Mikhail Zaglubotckii
Mr. Mikhail Zaglubotckii

อาจารย์สาธิต (ชาวต่างประเทศ) สอนระดับประถมศึกษา
: mikhail.z@cmu.ac.th

Mr. Noé Julien Moulin
Mr. Noé Julien Moulin

อาจารย์สาธิต (ชาวต่างประเทศ) สอนระดับประถมศึกษา
: noe.moulin@cmu.ac.th

อาจารย์พิเศษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์กนกวรรณ ปันผสม
อาจารย์กนกวรรณ ปันผสม

อาจารย์พิเศษ สอนระดับอนุบาล
: yam_kanokwan@hotmail.com

อาจารย์กฤษฎาภรณ์ จุมปา
อาจารย์กฤษฎาภรณ์ จุมปา

อาจารย์พิเศษ สอนระดับอนุบาล
: kritsadaporn.kwa@gmail.com

อาจารย์คณิน เตจ๊ะสา
อาจารย์คณิน เตจ๊ะสา

อาจารย์พิเศษ สอนวิชาคณิตศาสตร์
: kaninthejasa@gmail.com

อาจารย์ฉัตรธาวิน สุพรรณ
อาจารย์ฉัตรธาวิน สุพรรณ

อาจารย์พิเศษ สอนวิชาสังคมศึกษา
: chatthavin.cmu@gmail.com

อาจารย์ชลิตา ไพสิฐสวรรค์
อาจารย์ชลิตา ไพสิฐสวรรค์

อาจารย์พิเศษ สอนวิชานาฏศิลป์และการแสดง
: unitnun@gmail.com

อาจารย์ธวัชชัย โพธิ์วันชนะ
อาจารย์ธวัชชัย โพธิ์วันชนะ

อาจารย์พิเศษ สอนวิชาภาษาไทย
: thawatchai080842@gmail.com

อาจารย์พจนินท์ สุธรรม
อาจารย์พจนินท์ สุธรรม

อาจารย์พิเศษ สอนวิชาวิทยาศาสตร์
: photchnin@gmail.com

อาจารย์ภาตะวัน โตปินใจ
อาจารย์ภาตะวัน โตปินใจ

อาจารย์พิเศษ สอนวิชาสังคมศึกษา
: phatawan.to@gmail.com

อาจารย์รุ้งสินี ศรีพงษ์สุวรรณ
อาจารย์รุ้งสินี ศรีพงษ์สุวรรณ

อาจารย์พิเศษ สอนวิชาภาษาไทย
: riscynyy@gmail.com

อาจารย์รุจิรา ลี
อาจารย์รุจิรา ลี

อาจารย์พิเศษ สอนวิชาภาษาจีน

อาจารย์วัชรี ฉัตรเชิดตระกูล
อาจารย์วัชรี ฉัตรเชิดตระกูล

อาจารย์พิเศษ สอนระดับอนุบาล
: amwatcharee@gmail.com