ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน
อาจารย์ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
: chairat.s@cmu.ac.th

อาจารย์รสริน หลุยจำวัน
อาจารย์รสริน หลุยจำวัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
: rosarin.l@cmu.ac.th

สำนักงานโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

นางสาวปาริชาติ รัตนะ
นางสาวปาริชาติ รัตนะ

เลขานุการ
: parichard.r@cmu.ac.th

นางสาวพรสายรุ้ง เจริญทรัพย์
นางสาวพรสายรุ้ง เจริญทรัพย์

ประชาสัมพันธ์
: pawnsairoong.ch@cmu.ac.th

นางสาวนัทวรรณ ศาสตร์สาระ
นางสาวนัทวรรณ ศาสตร์สาระ

นักการเงินและบัญชี
: nattawan.sa@cmu.ac.th

นางสาวรุ่งฟ้า สุริยา
นางสาวรุ่งฟ้า สุริยา

นักการเงินและบัญชี
: rungfa.su@cmu.ac.th

นางสาวกชพร สุรินรัตน์
นางสาวกชพร สุรินรัตน์

จัดซื้อจัดจ้าง
: Kotchaphon.u@cmu.ac.th

นายโอภาส วรรณลักษมี
นายโอภาส วรรณลักษมี

จัดซื้อจัดจ้างและครุภัณฑ์โรงเรียน
: opath.wanna@cmu.ac.th

นายศิริพงษ์ วงศ์วุฒิ
นายศิริพงษ์ วงศ์วุฒิ

ธุรการและงานสารบรรณ
: siripong.w@cmu.ac.th

นางสาวปรางธสุภรณ์ อาศิรพงษ์พร
นางสาวปรางธสุภรณ์ อาศิรพงษ์พร

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์
: prangthasuporn.c@cmu.ac.th

นายสาธุการ พรินทรากุล
นายสาธุการ พรินทรากุล

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์
: sathukarn.p@cmu.ac.th

ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

นางสาวปาริชาติ รัตนะ
นางสาวปาริชาติ รัตนะ

ทรัพยากรบุคคล
: parichard.r@cmu.ac.th

นางสาวกชพร สุรินรัตน์
นางสาวกชพร สุรินรัตน์

งบประมาณโรงเรียน
: Kotchaphon.u@cmu.ac.th

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

นายโสรัชศิริ ม้าชัย
นายโสรัชศิริ ม้าชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
: sorussiri.m@cmu.ac.th

นายจิรายุส แหมา
นายจิรายุส แหมา

โสตทัศนูปกรณ์
: jirayus.h@cmu.ac.th

อาคารสถานที่และระบบกายภาพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์รณชิต สุวี
อาจารย์รณชิต สุวี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอาคารสถานที่และระบบกายภาพ
: ronnachit.s@cmu.ac.th

อาจารย์พงษ์ศธร สุยะมูล
อาจารย์พงษ์ศธร สุยะมูล

ประสานงานฝ่ายกายภาพ
: pongsathon.s@cmu.ac.th

นายสาธุการ พรินทรากุล
นายสาธุการ พรินทรากุล

ประสานงานฝ่ายกายภาพ
: sathukarn.p@cmu.ac.th

นายตรีเทพ ไชยวัฒนา
นายตรีเทพ ไชยวัฒนา

อาคารสถานที่
: treethep.ch@cmu.ac.th

นายดนัย ไชยทอง
นายดนัย ไชยทอง

อาคารสถานที่
: danai.chaitong@cmu.ac.th

นายศิวพงษ์ แสนเกี๋ยง
นายศิวพงษ์ แสนเกี๋ยง

อาคารสถานที่
: siwapong.s@cmu.ac.th