ผู้บริหาร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

คณบดี
: tipparat.n@cmu.ac.th

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

รองคณบดี
: nampueng.i@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: somkiart.int@cmu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน
อาจารย์ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
: chairat.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์รสริน หลุยจำวัน
อาจารย์รสริน หลุยจำวัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
: rosarin.l@cmu.ac.th

อาจารย์กาญจนพร โสภาสพ
อาจารย์กาญจนพร โสภาสพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอนุบาล
: kanjanapon.s@cmu.ac.th

อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ จุลกนิษฐ์
อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ จุลกนิษฐ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประถมศึกษาตอนต้น
: kittanut.jul@cmu.ac.th

อาจารย์จีรายุ รัศมี
อาจารย์จีรายุ รัศมี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประถมศึกษาตอนปลาย
: jeerayu.r@cmu.ac.th

อาจารย์รณชิต สุวี
อาจารย์รณชิต สุวี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอาคารสถานที่และระบบกายภาพ
: ronnachit.s@cmu.ac.th

อาจารย์กัญจน์รัชต์ มหาธนนันท์
อาจารย์กัญจน์รัชต์ มหาธนนันท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการและกิจการนักเรียน
: kanjarrat.m@cmu.ac.th

อาจารย์พิมพ์ลฏา อินทร์ขัน
อาจารย์พิมพ์ลฏา อินทร์ขัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวัดและประเมินผล
: kultida.inkhan@cmu.ac.th

อาจารย์ชนม์ชนก แก้ววันดี
อาจารย์ชนม์ชนก แก้ววันดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษ
: chonchanok.k@cmu.ac.th

อาจารย์สิรรินทร์ จิโนรส
อาจารย์สิรรินทร์ จิโนรส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพครู
: sirarin.ji@cmu.ac.th

อาจารย์ณัฐณิชา กลางวงค์
อาจารย์ณัฐณิชา กลางวงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสร้างเสริมสมรรถนะนักเรียน
: Natnicha.kl@cmu.ac.th