คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประธานกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

คณบดี

คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

พระครูสมุห์วิษุวัตร วรกิจโจ
พระครูสมุห์วิษุวัตร วรกิจโจ

ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา

พระสมัคร ญาณสีโล
พระสมัคร ญาณสีโล

ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง
รองศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางภัค อัศเวศน์
นางภัค อัศเวศน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอินทร ปันทา
นายอินทร ปันทา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุนทร ยามศิริ
นายสุนทร ยามศิริ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางนารีรัตน์ จันทรมังกร
นางนารีรัตน์ จันทรมังกร

ผู้แทนองค์กรชุมชน

อาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว
อาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว

ผู้แทนครู

ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ
ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ

ผู้แทนผู้ปกครอง

ดร.อาณดา นิรันตรายกุล
ดร.อาณดา นิรันตรายกุล

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการและเลขานุการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่