ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ

ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช.
: tipparat.n@cmu.ac.th

ยุทธศาสตร์ บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์ชนม์ชนก แก้ววันดี
อาจารย์ชนม์ชนก แก้ววันดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษ
: chonchanok.k@cmu.ac.th

บริการวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์รัตนาภรณ์ ใฝแดง
อาจารย์รัตนาภรณ์ ใฝแดง

หน่วยบริการวิชาการ ระดับอนุบาล
: rattanapond.f@cmu.ac.th

นายนภัสกร แก้ววันดี
นายนภัสกร แก้ววันดี

บริการวิชาการ ระดับอนุบาล
: napatsakorn.k@cmu.ac.th

นายต้อม คำตุ้ย
นายต้อม คำตุ้ย

บริการวิชาการ ระดับประถมศึกษา
: tom.k@cmu.ac.th

นางสาวปาริชาติ รัตนะ
นางสาวปาริชาติ รัตนะ

ธุรการและงานสารบรรณ
: parichard.r@cmu.ac.th