ฝ่ายจัดการศึกษา

ฝ่ายจัดการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช.
: tipparat.n@cmu.ac.th

ระดับอนุบาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์กาญจนพร โสภาสพ
อาจารย์กาญจนพร โสภาสพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอนุบาล
: kanjanapon.s@cmu.ac.th

อาจารย์สิรรินทร์ จิโนรส
อาจารย์สิรรินทร์ จิโนรส

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1
: sirarin.ji@cmu.ac.th

อาจารย์วชิรญาณ์ วังแก้ว
อาจารย์วชิรญาณ์ วังแก้ว

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
: wachiraya.w@cmu.ac.th

อาจารย์ศรัญญา สายทอง
อาจารย์ศรัญญา สายทอง

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3
: sarunya.s@cmu.ac.th

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ จุลกนิษฐ์
อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ จุลกนิษฐ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประถมศึกษาตอนต้น
: kittanut.jul@cmu.ac.th

อาจารย์รสริน หลุยจำวัน
อาจารย์รสริน หลุยจำวัน

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
: rosarin.l@cmu.ac.th

อาจารย์พิมพ์ลฏา อินทร์ขัน
อาจารย์พิมพ์ลฏา อินทร์ขัน

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
: kultida.inkhan@cmu.ac.th

อาจารย์ณัฐณิชา กลางวงค์
อาจารย์ณัฐณิชา กลางวงค์

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
: Natnicha.kl@cmu.ac.th

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์จีรายุ รัศมี
อาจารย์จีรายุ รัศมี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประถมศึกษาตอนปลาย
: jeerayu.r@cmu.ac.th

อาจารย์กนกรัตน์ ปันทา
อาจารย์กนกรัตน์ ปันทา

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
: kanokrat.punta@cmu.ac.th

วัดและประเมินผลการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์พิมพ์ลฏา อินทร์ขัน
อาจารย์พิมพ์ลฏา อินทร์ขัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวัดและประเมินผล
: kultida.inkhan@cmu.ac.th

นายต้อม คำตุ้ย
นายต้อม คำตุ้ย

ทะเบียนโรงเรียน ระดับประถมศึกษา
: tom.k@cmu.ac.th

นายนภัสกร แก้ววันดี
นายนภัสกร แก้ววันดี

ทะเบียนโรงเรียน ระดับอนุบาล
: napatsakorn.k@cmu.ac.th

ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์กัญจน์รัชต์ มหาธนนันท์
อาจารย์กัญจน์รัชต์ มหาธนนันท์

Head of Promoting Foreign Language Section : Kindergarten Level
: kanjarrat.m@cmu.ac.th

อาจารย์ไกรวิชญ์ จิตต์จักร
อาจารย์ไกรวิชญ์ จิตต์จักร

Head of Promoting Foreign Language Section : Primary Level
: kaiwit.j@cmu.ac.th

นางสาวพรสายรุ้ง เจริญทรัพย์
นางสาวพรสายรุ้ง เจริญทรัพย์

IR Coordinator
: pawnsairoong.ch@cmu.ac.th