ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และใบประกอบวิชาชีพ

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และใบประกอบวิชาชีพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช.
: tipparat.n@cmu.ac.th

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และใบประกอบวิชาชีพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์สิรรินทร์ จิโนรส
อาจารย์สิรรินทร์ จิโนรส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพครู
: sirarin.ji@cmu.ac.th

อาจารย์กมลลักษณ์ อภิชัยวิโรจน์
อาจารย์กมลลักษณ์ อภิชัยวิโรจน์

หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
: kamonluk.api@cmu.ac.th

อาจารย์ขนิษฐาวรรณ ศรีฝั้น
อาจารย์ขนิษฐาวรรณ ศรีฝั้น

หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
: khanidtawan.s@cmu.ac.th