ฝ่ายสนับสนุน

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

นางสาวกชพร สุรินรัตน์
นางสาวกชพร สุรินรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป
: kotchaphon.u@cmu.ac.th

นางสาวจิตสุภา สมจิตร
นางสาวจิตสุภา สมจิตร

นักจิตวิทยา
: jitsupa.s@cmu.ac.th

นายจิรายุส แหมา
นายจิรายุส แหมา

นักจัดการงานทั่วไป
: jirayus.h@cmu.ac.th

นางสาวณิชากร บุญทาคำ
นางสาวณิชากร บุญทาคำ

นักกิจกรรมบำบัด
: nichakon.b@cmu.ac.th

นางสาวณัฐชานันท์ เงินคำคง
นางสาวณัฐชานันท์ เงินคำคง

นักกิจกรรมบำบัด
: nutchanan.n@cmu.ac.th

นายดนัย ไชยทอง
นายดนัย ไชยทอง

นักจัดการงานทั่วไป
: danai.chaitong@cmu.ac.th

นายตรีเทพ ไชยวัฒนา
นายตรีเทพ ไชยวัฒนา

นักจัดการงานทั่วไป
: treethep.ch@cmu.ac.th

นายต้อม คำตุ้ย
นายต้อม คำตุ้ย

นักจัดการงานทั่วไป
: tom.k@cmu.ac.th

นางสาวนัทวรรณ ศาสตร์สาระ
นางสาวนัทวรรณ ศาสตร์สาระ

นักการเงินและบัญชี
: nattawan.sa@cmu.ac.th

นายนภัสกร แก้ววันดี
นายนภัสกร แก้ววันดี

นักจัดการงานทั่วไป
: napatsakorn.k@cmu.ac.th

นายนภทีป์ วงษายะ
นายนภทีป์ วงษายะ

นักโภชนาการ
: nopatee.w@cmu.ac.th

นางสาวปาริชาติ รัตนะ
นางสาวปาริชาติ รัตนะ

นักจัดการงานทั่วไป
: parichard.r@cmu.ac.th

นางสาวปรางธสุภรณ์ อาศิรพงษ์พร
นางสาวปรางธสุภรณ์ อาศิรพงษ์พร

นักจัดการงานทั่วไป
: prangthasuporn.c@cmu.ac.th

นางสาวพรสายรุ้ง  เจริญทรัพย์
นางสาวพรสายรุ้ง เจริญทรัพย์

นักจัดการงานทั่วไป
: pawnsairoong.ch@cmu.ac.th

นางสาวรุ่งฟ้า สุริยา
นางสาวรุ่งฟ้า สุริยา

นักการเงินและบัญชี
: rungfa.su@cmu.ac.th

นางสาวรัชนากร แสงบุญ
นางสาวรัชนากร แสงบุญ

นักจัดการงานทั่วไป
: ratchanakon.saeng@cmu.ac.th

นายศิริพงษ์ วงศ์วุฒิ
นายศิริพงษ์ วงศ์วุฒิ

นักจัดการงานทั่วไป
: siripong.w@cmu.ac.th

นายศิวพงษ์ แสนเกี๋ยง
นายศิวพงษ์ แสนเกี๋ยง

นักจัดการงานทั่วไป
: siwapong.s@cmu.ac.th

นายสาธุการ พรินทรากุล
นายสาธุการ พรินทรากุล

นักจัดการงานทั่วไป
: sathukarn.p@cmu.ac.th

นายโสรัชศิริ ม้าชัย
นายโสรัชศิริ ม้าชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
: sorussiri.m@cmu.ac.th

นายโอภาส วรรณลักษมี
นายโอภาส วรรณลักษมี

นักจัดการงานทั่วไป
: opath.wanna@cmu.ac.th

พี่เลี้ยงเด็ก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

นางจันทร์จีราพร จิโนรส
นางจันทร์จีราพร จิโนรส

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
: janjiraporn.tuewan@cmu.ac.th

นางสาวปณิตรา ปันดอนตอง
นางสาวปณิตรา ปันดอนตอง

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
: Panidra.p@cmu.ac.th

นางสาวสุนิสา ทิพยลักษณ์
นางสาวสุนิสา ทิพยลักษณ์

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
: sunisa.tip@cmu.ac.th

นางสาวกิ่งกาญจน์ ติ๊บปั๋น
นางสาวกิ่งกาญจน์ ติ๊บปั๋น

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
: kingkarn.tibpan@cmu.ac.th

นางสาวดรุณี บุญแก้ว
นางสาวดรุณี บุญแก้ว

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
: darunee.b@cmu.ac.th

นางสาวดรรชนี มหายศ
นางสาวดรรชนี มหายศ

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
: datchanee.m@cmu.ac.th

นางสาวธิดารัตน์ กงประโคน
นางสาวธิดารัตน์ กงประโคน

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
: tidarat.k@cmu.ac.th

นางสาวนฤมล เขียวแปง
นางสาวนฤมล เขียวแปง

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
: naluemon.k@cmu.ac.th

นางสาววัชฎาภรณ์ สินเส้า
นางสาววัชฎาภรณ์ สินเส้า

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
: watchadaphon.s@cmu.ac.th

นางสาวศศิธร เจริญทรัพย์
นางสาวศศิธร เจริญทรัพย์

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
: sasithorn.j@cmu.ac.th

นางสาวฐานิตา วงหาร
นางสาวฐานิตา วงหาร

พี่เลี้ยงเด็ก
: noomnim94@hotmail.com

นางมยุรา มะโนภี
นางมยุรา มะโนภี

พี่เลี้ยงเด็ก
: mayrura9210223@gmail.com

พนักงานขับรถ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

นายศรายุทธ นาชัยเวียง
นายศรายุทธ นาชัยเวียง

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
: sarayut.n@cmu.ac.th

แม่บ้าน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

นางจันทร วิไล
นางจันทร วิไล

แม่บ้าน

นางสาวจุรี พรรณสุข
นางสาวจุรี พรรณสุข

แม่บ้าน

นางสาวนงค์นุช หลวงตุ้ย
นางสาวนงค์นุช หลวงตุ้ย

แม่บ้าน

นางวันเพ็ญ ทะบุญ
นางวันเพ็ญ ทะบุญ

แม่บ้าน