ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการ และจริยธรรม

ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการ และจริยธรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช.
: tipparat.n@cmu.ac.th

ส่งเสริมพัฒนาการ และจริยธรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์กัญจน์รัชต์ มหาธนนันท์
อาจารย์กัญจน์รัชต์ มหาธนนันท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการและกิจการนักเรียน
: kanjarrat.m@cmu.ac.th

สร้างเสริมสมรรถนะนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์ณัฐณิชา กลางวงค์
อาจารย์ณัฐณิชา กลางวงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสร้างเสริมสมรรถนะนักเรียน
: Natnicha.kl@cmu.ac.th

อาจารย์อนุรักษ์ สารขาว
อาจารย์อนุรักษ์ สารขาว

หน่วยส่งเสริมทักษะกีฬา
: anurak.s@cmu.ac.th

ห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อาจารย์ไอรดา ศิริพันธุ์
อาจารย์ไอรดา ศิริพันธุ์

ห้องสมุดโรงเรียน ระดับอนุบาล
: airada.siriphan@cmu.ac.th

อาจารย์ณิชาดา สิงห์โตนารา
อาจารย์ณิชาดา สิงห์โตนารา

ห้องสมุดโรงเรียน ระดับประถมศึกษา
: nichada.s@cmu.ac.th

นางสาวรัชนากร แสงบุญ
นางสาวรัชนากร แสงบุญ

บรรณารักษ์
: ratchanakon.saeng@cmu.ac.th

กิจกรรมบำบัด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

นางสาวณัฐชานันท์ เงินคำคง
นางสาวณัฐชานันท์ เงินคำคง

หน่วยกิจกรรมบำบัด
: nutchanan.n@cmu.ac.th

นางสาวณิชากร บุญทาคำ
นางสาวณิชากร บุญทาคำ

นักกิจกรรมบำบัด
: nichakon.b@cmu.ac.th

นางสาวจิตสุภา สมจิตร
นางสาวจิตสุภา สมจิตร

นักจิตวิทยา
: jitsupa.s@cmu.ac.th

โภชนาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

นายนภทีป์ วงษายะ
นายนภทีป์ วงษายะ

นักโภชนาการ
: nopatee.w@cmu.ac.th