ประกาศของโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๖๗
(อัตราค่าชุดเทควันโดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) (download)
2. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่องกำหนดรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(อัตราค่าใบระเบียนแสดงผลการเรียน ค่าหนังสือรับรอง บัตรประจำตัวนักเรียนแทนบัตรเดิมชำรุด สูญหาย สายคล้องบัตรประจำตัวนักเรียน และกรอบพลาสติกสำหรับใส่บัตรประจำตัวของโรงเรียน) (download)
3. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร๘/๒๕๖๕
(อัตราค่าชุดพลศึกษาและกระเป๋านักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) (download)
4. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร๙/๒๕๖๕
(อัตราค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) (download)
5. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร๑๐/๒๕๖๕
(อัตราค่าระบบดูแลสุขภาพและอุบัติเหตุของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) (download)
6. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (download)
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ (download)
8. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (download)
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ (download)
10. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฎิทินการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (download)