แนวความคิดในการออกแบบอาคารสถานที่

     คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากทางคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในส่วนของการออก แบบอาคารเรียนได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ออกแบบและให้คําปรึกษางานสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดําเนินการออกแบบ “อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ เพื่อรองรับการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา”

     สถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน

     ตั้งอยู่ในพื้นที่คณะศึกษาศาสตร์บริเวณด้านหลังอาคาร อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทิศเหนือ ติดกับอาคารพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ทิศตะวันออก ติดกับสนามกีฬา ทิศตะวันตก ติดกับอาคารอํานวยการ (อาคารสาธิตฯ 1)

     การจราจร

     คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการวางผังการจราจร ที่จอดรถเพื่อรองรับการกอสรางอาคารเรียนขนาด 4 ชั้น ของโครงการฯ โดยศึกษาผลุกระทบจากการจราจร แนวทางการสัญจรที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย และถนนรอบนอก มหาวิทยาลัย