แนวทางในการดำเนินงานแบบ SMART

     แนวทางในการดําเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ITPC : Innovative Teaching Professional Center for Kindergarten and Primary Levels) หรือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา มีการดําเนินงานในรูปแบบที่เน้นความเป็นเลิศ (SMART) ในทุกด้าน ได้แก่ การเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในด้านการบริหารจัดการ (SMART ITPC) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น SMART Student โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ แบบ SMART Unit ในสิ่งแวดล้อมชั้นเลิศ SMART Environment เพื่อสร้าง SMART Teacher และต้นแบบของ SMART Parent