ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

          “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิชาทางการศึกษาออกไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือ โดยมุ่งผลิตครูสําหรับสอนระดับมัธยมศึกษาและร่วมมือกับโรงเรียนในชุมชนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน รวมทั้งการฝึกอบรมครูประจําการให้มีประสิทธิภาพ ... จากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ดังกล่าว คณะฯ ได้ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ตลอดจนให้คณาจารย์ใช้เป็นแหล่งสําหรับการค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับการจัดการศึกษาในภาคเหนือ ... ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงได้มีการสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2511 แต่มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้มีการขยายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทางสภาฯ ได้เห็นชอบโครงการขยายการจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน ที่ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กเล็กและการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งในมาตรา 54 ได้บัญญัติว่า รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ และมาตรา 258 ด้านการศึกษา ได้สรุปว่า การปฏิรูปด้านการศึกษานั้น สามารถเริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย ดังนั้น ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ความสําคัญกับการดูแลเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เพื่อวางรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้มแข็งยั่งยืนในอนาคต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการศึกษาจึงต้องเร่งดําเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และหลักวิชาทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นระบบ และมีมาตรฐาน ซึ่งย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ...

          “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่นอกจากทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาเพื่อทําหน้าที่ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในการฝึกอบรมครูประจําการเพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีจุดเน้นการบริหารที่ปรับเปลี่ยนให้มีคุณลักษณะและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่ว่า ... 

          “สถาบันชั้นนําในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่”

          จากแผนพัฒนาการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์บริบทสถานการณ์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความคาดหวังและความต้องการให้โรงเรียนสาธิตขยายการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และความพร้อมของคณะฯ ที่มีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาประถมศึกษาด้วย ในระยะแรก คณะฯ จึงได้กําหนดให้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา (ITPC : Innovative Teaching Professional Center for Kindergarten and Primary Levels) โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว ทําหน้าที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและสาธิตศาสตร์การสอนแนวใหม่ ซึ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพให้ทั้งนักศึกษาครู ครูประจําการ และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนซึ่งจบการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับสากล เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกอีกทางหนึ่ง ซึ่งต่อมา เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว ทางคณะฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา” โดยกําหนดให้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา ...