เป้าหมายของการพัฒนานักเรียน

     ผลของการสะสมองค์ความรู้และวิจัยของทางคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งพบว่า แนวทางการยกระดับคุณภาพเด็กไทยเพื่อสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านห้องเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น จะต้องพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่

     1. เป็นนักนวัตกรชั้นเลิศ

     2. เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัว

     3. เป็นบุคคลในสังคมเพื่อการเรียนรู้

     4. มีคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     5. เป็นพลเมืองไทยบนวิถีโลก