โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ตลาดนัดอาชีพ” สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ร่วมกับ ป.1 และ ป.2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 310 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ตลาดนัดอาชีพ” สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ร่วมกับ ป.1 และ ป.2

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม "ตลาดนัดอาชีพ" หัวข้อ Choosing Problems & Mind Map ซึ่งเป็นการบูรณาการรายวิชา Smart Unit กับรายวิชา Value Unit (ลูกเสือ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าของตนเองด้านการใช้ทักษะชีวิต การประกอบอาชีพสุจริต และการบำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นผ่านการถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้องประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะการคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจจากอาชีพต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการ รวมถึงการลงมือปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และสามารถสรุปการเรียนรู้ของตนเองออกมาในรูปแบบ Concept Map ผ่านฐานกิจกรรม 10 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 เชฟทำอาหาร (พิซซ่าโทสต์)
ฐานที่ 2 เชฟทำอาหาร (เกี๊ยวซ่า)
ฐานที่ 3 พยาบาล
ฐานที่ 4 เภสัชกร
ฐานที่ 5 แพทย์
ฐานที่ 6 วิศวกร
ฐานที่ 7 วิศวกรเทคโนโลยี
ฐานที่ 8 พวงกุญแจลูกปัด
ฐานที่ 9 Tutor และคุณครู
ฐานที่ 10 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือจากผู้ปกครองตามนโยบายของโรงเรียน ที่จะร่วมกันนำความรู้จากการประกอบอาชีพหรือความถนัดมาร่วมสอนในชั้นเรียน อันจะเป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ ที่ถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และเป็นการต่อยอดนำความรู้ที่ได้ไปสอนให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ Work Shop ร่วมกัน