คณาจารย์ โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและชุมชน โดยภูมิปัญญาไทย สนับสนุนโดย สสส.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 150 คน
คณาจารย์ โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและชุมชน โดยภูมิปัญญาไทย สนับสนุนโดย สสส.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 คณาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและชุมชนโดยภูมิปัญญาไทย จากการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว ผู้แทนสถาบันผลิตบัณฑิตพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับอาจารย์ ดร.ประกรณ์ ตุ้ยศรี นายกฤษดา ยาณะวงค์ และนางสาวพัทธนันท์ นวลประโคน เป็นวิทยากรและทำกิจกรรม ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา